Tổ Phương pháp dạy học - Khoa Vật lý
Email : hoinghi.giangday.vatli@gmail.com
Điện thoại: 02437547797

 

.


THỜI HẠN ĐĂNG KÍ, NỘP TÓM TẮT, NỘP BÁO CÁO VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN BÁO CÁO

. 

Thời hạn gửi phiếu đăng kí tham dự và gửi báo cáo tóm tắt qua email:

 30 tháng 7 năm 2021

Thời gian còn lại
Ngày
Giờ
Phút
Giây

.Thời hạn gửi báo cáo toàn văn qua email:

 05 tháng 8 năm 2021

Thời gian còn lại
Ngày
Giờ
Phút
Giây

.Thời điểm thông báo kết quả lựa chọn báo cáo:

 22 tháng 8 năm 2021

Thời gian còn lại
Ngày
Giờ
Phút
Giây

.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thời điểm hiện tại là: